UR Online Nutrition Degree - Courses & Training หน้าแรก     :     ผู้บริหาร     :     สมาชิกสภาฯ     :     แผนพัฒนาฯ    :    ติดต่อภายใน     :     เว็บบอร์ด  
Links ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม  
๑.    ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม       ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕/๑  หมู่ ๓  ตำบลคลองชะอุ่น  อำเภอพนม    จังหวัด สุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์ ๘๔๒๕๐  โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๙-๘๐๘๔
        โทรสาร ๐-๗๗๓๙-๘๐๘๕   Website :  www.uvp.ac.th
        สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
๑.๒   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล ๑                ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๓   มีเขตพื้นที่บริการ  ได้แก่
                -  อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
                -  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
                -  อำเภอคีรีรัฐนิคม   อำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.   ข้อมูลด้านผู้บริหาร
๒.๑ - บาทหลวงชินวัฒน์  สุวดินทร์กูร         ตำแหน่ง ผู้จัดการ
                วุฒิการศึกษาสูงสุด            ปริญญาโท
                ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี
        - นางสาวจินตนา  รัตนศักดิ์ชัยชาญ       ตำแหน่ง ครูใหญ่
                วุฒิการศึกษาสูงสุด             ปริญญาตรี

 

 

๒.๒      ประวัติโดยย่อ คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ อำเภอ ก่อตั้งขึ้นตามใบอนุญาต ร.๒ เลขที่ ๒/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ชื่อ “อุปถัมภ์วิทยาพนม” มีที่ดินจำนวนทั้งสิ้น ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา โดยมีพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประธานมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต มีบาทหลวงเดลฟีโน เกรสปี เป็นอธิการท่านแรก และครูพัทยา ทนุผล เป็นครูใหญ่
เริ่มแรกโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีอาคารเรียนชั้นเดียว ๑ หลัง จำนวน ๖ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ๙๐ คน ครู ๓ ท่าน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ขยายการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  เป็นประถมศึกษาปีที่ ๑-๗ โดยได้เริ่มสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นปีแรก และได้ขยายตัวอาคารเรียนอีก ๓ ห้อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้สร้างอาคารใหม่ มีห้องเรียนเพิ่มเติมอีก ๒ ห้อง มีครู ๑๑ ท่านและนักเรียน ๒๓๖ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก มีนักเรียน ๓๓๑ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เริ่มมีนักเรียนจากต่างจังหวัดมาเรียนเป็นจำนวนมาก จึงได้ให้มีบริการรถรับส่งนักเรียนและได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นตึก ๓ ชั้น และได้แล้วเสร็จและเปิดใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๗ มีนักเรียนเพิ่มเป็น ๗๐๐ คน ครู ๓๐ ท่าน
ปัจจุบันโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมเปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา   และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    มีบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร เป็นผู้จัดการ    และซิสเตอร์จินตนา รัตนศักดิ์ชัยชาญ  เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๑๔ คน ครูและบุคลากรสนับสนุน๖๑ ท่าน

 

สถานที่ตั้งของสถานศึกษา
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม     จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๙-๘๐๘๔ โทรสาร ๐-๗๗๓๙-๘๐๘๕ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นโรงเรียนของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี บริหารงานโดยนักบวชชาย คณะซาเลเซียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน   เป็นรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน อยู่ภายในตรงกลางของตราโรงเรียน ล้อมรอบด้วยชื่อ  โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม  สุราษฎร์ธานี ”  ส่วนล่างเป็นคติพจน์อยู่ภายในหนังสือเขียนว่า   ขยัน   ศรัทธา   ร่าเริง   เข้มแข็ง   บริสุทธิ์ ”ล้อมรอบด้วยลายไทยอีกชั้นหนึ่ง

สีประจำโรงเรียน

 

เหลือง-แดง        
  สีเหลือง              หมายถึง   แสงสว่างแห่งสติปัญญา   ความร่าเริงแจ่มใส
สีแดง                 หมายถึง  ความรักความเป็นหนึ่งเดียว   ความเข้มแข็ง

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ชงโค  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ออกดอกสีชมพูแดง และสีขาวคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมเล็กน้อย โดยจะแตกช่อดอกตามปลายกิ่ง ดอกมีความคงทน สามารถอยู่ได้นานนับเดือน และจะออกดอกตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่พบช่อดอกชงโคในวรรณคดีเรื่อง อิเหนา กาพย์แห่โคลงนิราศธารทองแดง

 

๒.๓   ปรัชญาของโรงเรียน
ศึกษาหาความจริง   และบำเพ็ญคุณงามความดี ”  โดยมุ่งเสริมสร้างเด็กๆให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความจริง โดยการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายใน    ภายใต้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีครูที่พร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบเพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์   โรงเรียนคาดหวังว่านักเรียนจะพัฒนาการมีวินัยในตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความภูมิใจในสถาบัน เห็นคุณค่าของการทำงาน ให้ความเคารพนับถือครู บุคคลอื่นและให้เกียรติเพื่อน

               

 

คติพจน์             ขยัน      ศรัทธา     ร่าเริง      เข้มแข็ง     บริสุทธิ์

๓. ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑) ดังนี้
๑)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด         ๑,๒๑๔  คน
๒)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

ก่อนประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๘

๓๙

๖๗

๕.๕๒

ก่อนประถมศึกษาปีที่ ๒

๕๗

๔๖

๑๐๓

๘.๔๘

ก่อนประถมศึกษาปีที่ ๓

๔๘

๖๘

๑๑๖

๙.๕๖

รวม

๑๓๓

๑๕๓

๒๘๖

๒๓.๕๖

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๕๐

๕๕

๑๐๕

๘.๖๕

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๕๕

๔๙

๑๐๔

๘.๕๗

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๕๓

๔๘

๑๐๑

๘.๓๒

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๔๒

๖๑

๑๐๓

๘.๔๘

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๕๐

๖๑

๑๑๑

๙.๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๔๘

๖๓

๑๑๑

๙.๑๔

รวม

๒๙๘

๓๓๗

๖๓๕

๕๒.๓๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๖๑

๕๒

๑๑๓

๙.๓๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๔

๔๖

๙๐

๗.๔๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๔

๕๖

๙๐

๗.๔๑

รวม

๑๓๙

๑๕๔

๒๙๓

๒๔.๑๔

รวมจำนวนนักเรียน

๕๗๐

๖๖๔

๑,๒๑๔

๑๐๐

 

๔. ข้อมูลครู/บุคลากร


ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่าป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ผู้จัดการ

-

-

-

๔๗

๑๐

ครูใหญ่

-

-

-

๓๘

๑๕

ครูประจำการ

๑๗

๓๘

๑๑

๔๕

๓๓.๖

๑๐.๕

ครูอัตราจ้าง

-

๒๖

๒.๕

นักการ/ภารโรง

๑๑

-

-

๓๒.๕

๖.๘

รวมทั้งสิ้น

๒๕

๔๖

๒๕

๔๗

๓๕.๔๒

๘.๙๖

๗๑

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
เลขที่ 183 หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 0-7739-8093-4   โทรสาร 0-7739-8093