UR Online Nutrition Degree - Courses & Training หน้าแรก     :     ผู้บริหาร     :     สมาชิกสภาฯ     :     แผนพัฒนาฯ    :    ติดต่อภายใน     :     เว็บบอร์ด  
สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 

          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประกอบด้วย
                1.  นายวิทยา  ชำนินวล
                2.  นายสราวุธ  โกศล
                3.  นายชัยพรต  ศรีสุวรรณ
                4.  นางรัตนา  แก้วพิชัย
                5.  นายวิชัย  ทองผึ้ง
                6.  นางสาวรัตนาภรณ์  เกลี้ยงเกลา
                7.  นางสาวเมวดี  ชุมขุน
                8.  นายวิโรจน์  นาคแก้ว
          เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล” รุ่นที่ 16   ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา   โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 92 คนจากทั่วประเทศ มีคณาจารย์จากสถาบันดังกล่าวมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย อาทิ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำเทศบัญญัติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอข้อมูล  นอกจากนั้นยังได้ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเสม็ด  อ.เมืองชลบุรี และเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  และยังได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี อาทิ วิหารเซียน กลุ่มผ้าบาติกหัตถศิลป์ดินไทย สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น จบจากการอบรมครั้งนี้ สท.ของเราความรู้แน่น พร้อมที่จะพัฒนาตำบลของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ศึกษาดูงานสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 

คณะเยี่ยมชมวิหารเซียน จ.ชลบุรี
เพื่อนๆ สมาชิกสภาเทศบาลจากสุราษฎร์ธานีทั้งหมดที่ไปร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาลในครั้งนี้
 
Links ที่เกี่ยวข้อง

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
เลขที่ 183 หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 0-7739-8093-4   โทรสาร 0-7739-8093