UR Online Nutrition Degree - Courses & Training  

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย

 

         โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สร้างขึ้นจากที่ดินว่างเปล่าของหมู่บ้าน และที่ดินของนายชุ่ม ทองผึ้ง บริจาคจำนวน 105 ไร่ ซึ่งบริเวณนี้เดิมเรียกว่า ทุ่งฉางหวาง มีนายพลอย ทองผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลต้นยวน(เดิม) ได้นำราษฎรในหมู่บ้านร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่เล่าเรียนของบุตรหลาน และชื่อว่าโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แทนชื่อหมู่บ้านเดิม โดยมีนายประกอบ ดุลยไพรี ปลัดอำเภอพนม ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอพนม ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถทศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน ทั้งหมด 37 คน โดยทางราชการแต่งตั้งให้ นายยิ้น ตันปัก เป็นครูคนแรก และเป็นครูใหญ่คน

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ส่งเสริมการวิจัย ใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการเป็นระบบโดยมีส่วนร่วม ครูเป็นครูมืออาชีพ สิ่งแวดล้อมสวยงาม


ปรัชญา

                                    จัดการศึกษา ด้วยคุณธรรม นำการพัฒนา  คงคุณค่าความเป็นไทย

 

www.arunothai.ac.th

นายสุชาติ ครรชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

   
  แดง-ดำ  

ภาพกิจกรรม

 
Links ที่เกี่ยวข้อง

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
เลขที่ 183 หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 0-7739-8093-4   โทรสาร 0-7739-8093